Website (Tạm dịch là “Trang mạng”), còn gọi là trang web, là một tập hợp các trang Web con, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, flash,… Website chỉ nằm trong một tên miền (domain name) hoặc tên miền phụ (sub domain) lưu trữ trên các máy chủ chạy online trên đường truyền World Wide của Internet.

Một trang web là tập tin HTML hoặc XHTML có thể truy nhập dùng giao thức HTTP hoặc HTTPS. Website có thể được xây dựng từ các tệp tin HTML (trang mạng tĩnh) hoặc vận hành bằng các CMS chạy trên máy chủ (trang mạng động). Website có thể được xây dựng bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau (PHP,.NET, Java, Ruby on Rails,…).

Hiện nay, để một website có thể vận hành trên môi trường Word Wide, cần bắt buộc có 3 phần chính:

– Tên miền (là tên riêng và duy nhất của website).
– Hosting (là các máy chủ chứa các tệp tin nguồn).
– Source code (là các tệp tin html, xhtml,.. hoặc một bộ code/cms)

Login to leave your feedback!

Leave a Reply