T38 là một giao thức mô tả cách gửi fax thông qua mạng dữ liệu máy tính. Cần có T38 vì dữ liệu fax không thể được gửi qua mạng dữ liệu máy tính như dữ liệu điện đàm. Xem FAX hoạt động trong môi trường VOIP như thế nào để biết thêm thông tin về giao thức này.

T38 được mô tả trong RFC 3362 và định nghĩa cách các thiết bị giao tiếp với dữ liệu fax. Trong bức ảnh trên, cả gateway và máy fax ở sau gateway đó đều phải có khả năng làm việc với T38. Đối với máy fax G3 trên đường tín hiệu tương tự, quá trình này sẽ phải là thông suốt. Máy fax tương tự không cần phải biết về T38.

Login to leave your feedback!

Leave a Reply