Hệ thống PBX kết nối các điện thoại nội bộ trong một doanh nghiệp đồng thời cũng kết nối chúng vào mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (PSTN).Vậy PSTN là gì?

PSTN là từ viết tắt của tiếng Anh (Public Switched Telephone Network) hay dịch ra tiếng Việt là Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng. Nói cho dễ hiểu đó là mạng điện thoại cố định (để bàn) có dây dẫn.

Mỗi một khách hàng khi lắp đặt điện thoại cố định hoặc fax. Sẽ được chọn hoặc cấp một số điện thoại để liên lạc. Số liên lạc này khi hòa mạng vào mạng điện thoại cố định sẽ có quyền quay số và liên lạc với các số khác trong cùng một hệ thống.

Quay số nội hạt: Là liên hệ với các số khác trong một vùng, tỉnh (Cách nhận biết là qua đầu số bạn quay. Ví dụ đầu số cố định của Hà Nội là 04)
Quay số liên tỉnh: Là liên hệ với các số khác ngoài tỉnh. (Đầu số ngoài tỉnh)
Quay số quốc tế: Là liên hệ với các số khác qua quay số quốc tế (Đấu số quôc tế)

Login to leave your feedback!

Leave a Reply