Hệ quản trị đào tạo (Learning Management System – LMS) là một tập hợp các công cụ phần mềm được thiết kế để quản lý quá trình đào tạo của người dùng. LMS được phát triển dưới các bản ghi và bản báo cáo đã được quy ước. Những giá trị của hệ thống LMS chính là một khoảng rộng những chức năng bổ sung mà nó hỗ trợ: dịch vụ tự học (tự đăng ký trong một giáo trình), học theo tiến trình, học trực tuyến (online learning)…

Hầu hết các hệ thống LMS đều được xây dựng là ứng dụng web để tận dụng mạnh khía cạnh “học mọi nơi, mọi lúc” đều có thể truy cập vào nội dung học.

Login to leave your feedback!

Leave a Reply