Thị trường TMĐT rất đa dạng và phong phú. Thông thường có các loại hình thức sau:

  • Người tiêu dùng:  C2C (Consumer-to-Consumer), C2B (Consumer-to-Business), C2G (Consumer-to-Government)
  • Doanh nghiệp: B2B (Business-to-Business), B2C (Business-to-Consumer), B2G (Business-to-Business), B2E (Business-to-Employee)
  • Chính phủ: G2C (Government-to-Citizen), G2B (Government-to-Business), G2G (Government-to-Government)

Phương thức hoạt động theo 5 loại:

  • Thanh toán điện tử.
  • Trao đổi dữ liệu điện tử.
  • Thư điện tử.
  • Bán hàng qua mạng (bán lẻ hàng hóa hữu hình).
  • Truyền dẫn dữ liệu.

Login to leave your feedback!

Leave a Reply