Hệ thống Cloud CRM là một hệ thống trực tuyến vì vậy không có yêu cầu kỹ thuật. Tất cả bạn cần sử dụng hệ thống Cloud CRM là trình duyệt internet mà bạn đang sử dụng. Không có phần mềm để cài đặt, vì vậy bạn có thể sử dụng hệ thống Cloud CRM trên máy tính cá nhân, máy tính Mac, iPad và điện thoại thông minh.

Các trình duyệt mà chúng tôi hỗ trợ bao gồm FireFox, Chrome, Safari, Opera và phiên bản 7 trở lên của Internet Explorer.

Bởi vì Cloud  CRM là dựa trên đám mây, có nghĩa là không có gì để tải về, không có gì để sao lưu hoặc duy trì, và nó có sẵn 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, từ bất cứ nơi nào.

Login to leave your feedback!