Phân hệ web chuyên về các chức năng giới thiệu thông tin, dịch vụ hoặc sản phẩm đơn giản. Web doanh nghiệp phù hợp cho các website giới thiệu doanh nghiệp, tập đoàn, các trung tâm giáo dục, nhà hàng khách sạn.

Login to leave your feedback!