Không, mỗi ứng dụng được phát triển đặc thù riêng cho từng phân hệ, bạn không thể sử dụng lẫn lộn được

Login to leave your feedback!