Bạn có thể lưu trữ, cài đặt, cấu hình hoặc chạy bất kỳ ứng dụng nào mà bạn muốn trên Cloud Server, dịch vụ Cloud Server của AHIT luôn cung cấp luôn đầy đủ tính năng, truy cập Root/Administrator ở mức độ cao nhất. Tất cả mọi ứng dụng, dịch vụ bạn chạy trên các hệ thống máy chủ truyền thống, vật lý hoặc máy chủ thuê tại Datacenter đều có thể chạy trên Cloud Server do chúng tôi cung cấp.

Login to leave your feedback!