Nếu doanh nghiệp của bạn thực sự nghiêm túc về việc đào tạo nhân viên hoặc khách hàng thì câu trả lời là có. Đào tạo trực tuyến có thể được sử dụng kết hợp với quy trình đào tạo hiện tại của bạn hoặc thậm chí là thay thế hoàn toàn.

Login to leave your feedback!