Khi phân nhóm khách hàng, bạn sẽ có thể có nhiều góc nhìn về tập khách hàng của bạn và bạn biết chính xác nhóm khách hàng mà bạn cần đang có bao nhiêu, với đặc tính như thế nào để từ đó dễ dàng trong việc tiếp cận và bán sản phẩm phù hợp với tập khách hàng đó.

Login to leave your feedback!