Việc một website trên mạng bị sự cố do hacker cố tình phá hoặc thỉnh thoảng website bị ngưng hoạt động vài phút là chuyện bình thường. Không ai dám đảm bảo 100% rằng website không bị sự cố. Quan trọng là AHIT có giải pháp khắc phục sự cố một cách nhanh nhất có thể, với ít thiệt hại nhất. Khắc phục nhanh sự cố trong vòng 24 giờ và cứu dữ liệu ở mức cao nhất vì AHIT luôn có sao lưu dữ liệu offline và có ít nhất một host dự phòng song song.

Login to leave your feedback!