Người hướng dẫn của bạn có thể kiểm tra bạn bằng nhiều cách khác nhau. Anh ta có thể yêu cầu bạn hoàn thành một bài báo, dự án, hoặc các bài tập đặc biệt khác thay cho các bài kiểm tra truyền thống. Người hướng dẫn cũng có thể thiết lập các bài kiểm tra trên Blackboard có thể là nhiều lựa chọn, trả lời ngắn, phù hợp, hoặc bài luận, hoặc kết hợp tất cả. Xin lưu ý rằng các bài kiểm tra trực tuyến thường được thiết lập để được cung cấp vào những ngày nhất định và phải được tính thời gian. Điều này có nghĩa là khi bạn mở một thử nghiệm và bắt đầu thử nghiệm, bạn phải hoàn thành nó vào thời điểm đó. Bạn không được mở bài kiểm tra nhiều lần. Vui lòng đọc cẩn thận tất cả các hướng dẫn trước khi bạn bắt đầu.

Login to leave your feedback!