Để sử dụng tổng đài ảo, bạn cần trang bị cho mình các trang thiết bị cần thiết như máy tính, tai nghe chuẩn USB hoặc điện thoại Internet (IP Phone) và kết nối mạng Internet.

Hạ tầng yêu cầu tối thiểu cần có:

• Có thiết lập kết nối đến Tổng Đài Ảo tại vHost thông qua Internet FTTH hoặc Internet Leasedline (băng thông tối thiểu 1 cuộc gọi là 128 Kbps).

• Có điện thoại analog sử dụng IP Gateway hoặc IP Phone (số lượng tối thiểu tương ứng với số máy nhánh) hoặc sử dụng Softphone có sẵn trên máy tính.

Login to leave your feedback!