+ Hệ thống (Portals): Nhiệm vụ của portals là quản trị người dùng, quản trị các nhóm quyền và quản trị hệ thống (Lập lịch các tiến trình của hệ thống, gửi mail, các dịch vụ liên quan,…).
+ Lớp học (LCMS: Learning Content Management System, LMS: Learning Management System): Module này bao gồm hệ quản trị nội dung cũng như hệ quản trị người dùng cho hệ thống e-learning. Module này được hỗ trợ với các module bên dưới (Bài giảng, trực tuyến, thi và chia sẻ). Lớp học ảo (giao diện của hệ thống với học viên và giảng viên).
+ Bài giảng được xây dựng dưới dạng Rich Media. Rich Media là bước đột phá trong công nghệ truyền thông, nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng nội dung cho đào tạo trực tuyến.
+ Trực tuyến: Giáo viên có thể bố trí lịch để giảng bài trực tuyến cho học viên của mình thông qua hệ thống. Với module này, yêu cầu giáo viên cần có webcam và microphone. Giáo viên giảng bài thông qua slide của mình được upload lên mạng trước khi giảng, học viên theo dõi bài giảng trực tiếp của thầy giáo và có thể đặt câu hỏi khi có thắc mắc với giáo viên thông qua chat hoặc microphone (Giáo viên chỉ định).
+ Kiểm tra đánh giá trình độ Module này dùng để quản lý kho đề thi cũng như quản lý các bài thi cho học viên.
+ Chia sẻ bạn bè: Module này cho phép bạn bè có thể chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm cũng như trao đổi.

Login to leave your feedback!

Leave a Reply