Để có thể có được sự chuẩn bị tốt nhất để yêu cầu nhà cung cấp gửi các thông tin cần thiết, chúng tôi phải nhắc lại rằng bạn đã phải hoàn tất các bước đầu sau trong chiến lược triển khai CRM vì đó chính là kết quả đầu vào cho giai đoạn này.

  • Bước 1 – Tập hợp danh sách các chức năng mà doanh nghiệp cần: Danh sách các chức năng này bao gồm cả việc tương tác với khách hàng, tác nghiệp trong nội bộ doanh nghiệp, các giá trị dành cho khách hàng, liên kết với các hệ thống khác… Danh sách này thường là kết quả làm việc giữa nhà tư vấn giải pháp và doanh nghiệp, đặc biệt là phải chú ý đến chiến lược kinh doanh, chiến lược khách hàng mà doanh nghiệp sẽ áp dụng trong tương lai. Danh sách các chức năng nên được viết thành nhóm có dạng như ở dưới đây.
  • Bước 2 – Liệt kê các chức năng tối quan trọng: Bạn phải đánh dấu vào bảng của mình các chức năng tối quan trọng vì nó chính là chiến lược kinh doanh hay chiến lược khách hàng của doanh nghiệp mình. Điều này cũng có nghĩa là nếu nhà cung cấp nào không thể cung cấp chức năng này thì cũng đồng nghĩa là họ đã bị loại khỏi danh sách các nhà cung cấp tiềm năng cho giải pháp CRM doanh nghiệp đang cần.
  • Bước 3 – Xác định thứ tự ưu tiên cho các chức năng vừa liệt kê: Bạn nên xác định thứ tự ưu tiên theo điểm từ 0 đến 10, với ý nghĩa chức năng nào được đánh điểm 10 nghĩa là cực kỳ quan trọng với tổ chức của bạn.
  • Bước 4 – Định nghĩa các trường hợp cho nhà cung cấp lựa chọn: Không phải mọi hệ thống đều đã có mọi chức năng, mặt khác việc sử dụng CRM cũng tùy vào chiến lược của doanh nghiệp ( chúng tôi luôn nhắc điều này vì nó là tối quan trọng trong việc triển khai CRM). Chính vì vậy, có những chức năng chưa có trong hệ thống nhưng nhà cung cấp sẵn sàng cung cấp khi được cấu hình lại thì vẫn hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Login to leave your feedback!

Leave a Reply